Sơ Đồ Tư Duy Tế Bào Nhân Thực

  -  

Bài tập 8. Từ kỹ năng đã học, em hãy vẽ sơ đồ bốn duy để tách biệt tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực, tế bào động vật và tế bào thực vật.


Cấu trúc tế bào nhân sơ: