Hòa tan hoàn toàn 47.4 gam phèn chua

  -  
*

Hòa tan 47.4g phèn chua KAl(SO4)2.12H2O vào nước được dung dịch A. Thêm cho đến khi hết dd đựng 0.2mol Ba(OH)2 vào dd A thì lượng kết tủa thu được bởi


*

Hòa chảy 47,4 gam phèn chua KAl(SO4)2.12H2O vào nước được dung dịch X. Thêm dần đến khi xong 300ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào X thì được a gam kết tủa cùng dung dịch Y. Lọc bỏ kết tủa rồi sục khí CO2 dư vào hỗn hợp nước thanh lọc thấy tạo thành b gam kết tủa. Giá trị của a với b lần lượt là A. 46,6 với 27,5 B. 54,4 với 7,8 C. 46,6 với 7,8 D. 52,5 cùng 27,5

Hòa rã 47,4 gam phèn chua KAl(SO4)2.12H2O vào nước được hỗn hợp X. Thêm dần đến hết 300ml hỗn hợp Ba(OH)2 1M vào X thì được a gam kết tủa và dung dịch Y. Lọc quăng quật kết tủa rồi sục khí CO2 dư vào dung dịch nước thanh lọc thấy tạo thành b gam kết tủa. Giá trị của a và b theo lần lượt là

A.

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 47.4 gam phèn chua

46,6 cùng 27,5

B. 54,4 với 7,8

C. 46,6 và 7,8

D. 52,5 và 27,5


*

Đáp án B


Đúng 0
Bình luận (0)
Cho 94,8 gam phèn chua (KAl(SO4)2.12H2O) tác dụng với 350 ml dung dịch cất Ba(OH)2 0,5M và NaOH 1M, sau khi các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nhận được m gam kết tủa. Quý hiếm m là A. 56,375 gam B. 48,575 gam C. 101,115 gam D. 111,425 gam
Đọc tiếp

Cho 94,8 gam phèn chua (KAl(SO4)2.12H2O) tác dụng với 350 ml dung dịch cất Ba(OH)2 0,5M và NaOH 1M, sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn thì thu được m gam kết tủa. Quý hiếm m là

A. 56,375 gam

B. 48,575 gam

C. 101,115 gam

D. 111,425 gam


Xem đưa ra tiết
Lớp 0Hóa học
1
0
GửiHủy

Đáp án : B

nphèn = 0,2 mol => nAl3+ = 0,2 ; nSO4 = 0,4 mol

,nOH = 0,7 mol ; nBa2+ = 0,175 mol

Do 3nAl3+ OH Al3+ => có hiện tượng hòa tung kết tủa

=> nAl(OH)3 = 4nAl3+ - nOH = 0,1 mol

=3 cùng 0,175 mol BaSO4

=> mkết tủa = 48,575g


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho biết mật độ dd bão hòa KAl(SO4)2 ở đôi mươi độ C là 5,66%

a) tính S KAl(SO4)2 ở 20 độ C

b) đem m gam dd bão hòa KAl(SO4)2.12H2O ở 20 độ C nhằm đun nóng cất cánh hơi 200 gam nước, phần còn lại làm lạnh đến trăng tròn độ C. Tính khối lượng tinh thể phèn KAl(SO4)2.12H2O kết tinh.

Cảm ơn


Xem bỏ ra tiết
Lớp 9Hóa họcBài 56. Ôn tập cuối năm
2
0
GửiHủy

/ nồng độ dung dịch KAl(SO4)2 bão hòa ở 20 độ C là 5,66%=> 600g dd KAl(SO4)2 chứa 600*5,66%=33,96g KAl(SO4)2 cùng 600-33,96g=566,04g H2O độ chảy = (33,96*100)/566,04=5,9996 b/ mH2O còn lại = 566,04-200=366,04g nKAl(SO4)2=33,96/258 (mol) nH2O=336,04/18(mol) KAl(SO4)2 + 12H2O --->KAl(SO4)2.12H2O 33,96/258--------336,04/18 => H2O dư =>nKAl(SO4)2.12H2O=nKAl(SO4)2=33,96/25... =>mKAl(SO4)2.12H2O=33,96/258*474=62,39...


Đúng 1

Bình luận (3)

a, S=(frac5,66.100100-5,66)=6(g)

b,mKAl(SO4)2=33,96 (g)

gọi nTT=a -> nKAl(SO4)2=a (mol)

mdd còn lại=600-200-474a

m KAl(SO4)2 còn lại=33,96-258a

C%=5,66=(fracmKAlleft(so4 ight)2mddcònlại.100)%


Đúng 1
Bình luận (2)
Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Đun sôi nước cứng tạm thời thời. (b) mang lại phèn chua vào lượng dư dd Ba(OH)2. (c) đến dd NH3 dư vào dd AlCl3 (d) Sục khí CO2 mang đến dư vào dd Ca(OH)2. (e) cho dd HCl dư vào dd NaAlO2. Sau khi xong phản ứng, số thí sát hoạch được kết tủa là A. 5 B. 4 C. 2 D. 3
Đọc tiếp

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Đun sôi nước cứng trợ thì thời.

Xem thêm: Điện Phân Dung Dịch Cuso4 Bằng Điện Cực Trơ Với Dòng Điện Có Cường Độ I = 0,5A Trong Thời Gian 1930 Giây Không Thấy Khí Thoát Ra Ở Catot

(b) cho phèn chua vào lượng dư dd Ba(OH)2.

(c) cho dd NH3 dư vào dd AlCl3

(d) Sục khí CO2 cho dư vào dd Ca(OH)2.

(e) mang lại dd HCl dư vào dd NaAlO2.

Sau khi ngừng phản ứng, số thí nghiệm thu sát hoạch được kết tủa là

A. 5

B. 4

C. 2

D. 3


Xem chi tiết
Lớp 0Hóa học
1
0
GửiHủy

Đáp án D

(a) Đun sôi nước cứng trợ thời thời.

(b) mang lại phèn chua vào lượng dư dd Ba(OH)2.

(c) cho dd NH3 dư vào dd AlCl3.


Đúng 0

Bình luận (0)
Có các thí nghiệm: (1) nhỏ dại dung dịch NaOH dư vào dung dịch hỗn hợp KHCO3 và CaCl2 (2) Đun lạnh nước cứng toàn phần (3) Đun nóng nước cứng tồn tại (4) nhỏ dung dịch Ba(OH)2 cho dư vào hỗn hợp Kal(SO4)2.12H2O (5) đến dung dịch Na3PO4 vào nước cứng vĩnh cửu tất cả tối nhiều mấy thí sát hoạch được kết tủa? A. 2 B. 4 C. 5 D. 3
Đọc tiếp

Có những thí nghiệm:

(1) bé dại dung dịch NaOH dư vào dung dịch tất cả hổn hợp KHCO3 và CaCl2

(2) Đun nóng nước cứng toàn phần

(3) Đun rét nước cứng vĩnh cửu

(4) nhỏ tuổi dung dịch Ba(OH)2 mang đến dư vào hỗn hợp Kal(SO4)2.12H2O

(5) cho dung dịch Na3PO4 vào nước cứng vĩnh cửu

Có về tối đa mấy thí nghiệm thu sát hoạch được kết tủa?

A. 2

B. 4

C.

Xem thêm: Tính Tổng Các Phần Tử Trong Mảng Pascal, Tính Tổng Các Phần Tử Trong Mảng 2 Chiều Pascal

5

D. 3


Xem chi tiết
Lớp 12Hóa học
1
0
GửiHủy

Đáp án B

Các ngôi trường hợp vừa lòng 1-2-4-5


Đúng 0

Bình luận (0)