ĐUN HỖN HỢP ETYLEN GLICOL

  -  
Home/ Môn học/Hóa học/Đun các thành phần hỗn hợp etylen glicol và axit cacboxylic X (phân tử chỉ có nhóm -COOH) cùng với xúc tác H2SO4 đặc, thu được láo lếu hợp sản phẩm hữu cơ, trong những số đó có chất h


Bạn đang xem: đun hỗn hợp etylen glicol

Đun các thành phần hỗn hợp etylen glicol và axit cacboxylic X (phân tử chỉ gồm nhóm -COOH) cùng với xúc tác H2SO4 đặc, thu được láo hợp thành phầm hữu cơ, trong những số đó có chất h


Đun hỗn hợp etylen glicol và axit cacboxylic X (phân tử chỉ gồm nhóm -COOH) cùng với xúc tác H2SO4 đặc, thu được lếu hợp thành phầm hữu cơ, trong các số đó có chất hữu cơ Y mạch hở. Đốt cháy trọn vẹn 3,95 gam Y buộc phải 4,00 gam O2, chiếm được CO2và H2O theo tỉ lệ mol tương xứng 2 : 1. Biết Y gồm công thức phân tử trùng cùng với công thức dễ dàng và đơn giản nhất, Y phản nghịch ứng được cùng với NaOH theo tỉ lệ thành phần mol tương xứng 1 : 2. Tuyên bố nào dưới đây sai?A) tổng thể nguyên tử hiđro trong hai phân tử X, Y bởi 8.B) X bao gồm đồng phân hình học.C) Y không có phản ứng tráng bạc.D) Y tham gia được phản ứng cùng với Br2 theo tỉ lệ mol khớp ứng 1 : 2.


in progress0

Answers ( )


*

aikhanh


Xem thêm: Tải Cảm Nhận Về Hào Khí Đông A Qua Bài Tỏ Lòng Chọn Lọc Hay Nhất

0
Reply

Đáp án: $B$

Giải thích công việc giải:

Liên kết bố không xuất hiện thêm đồng phân hình học


*

tuminh2
0


Xem thêm: So Sánh Đèn Huỳnh Quang Và Đèn Sợi Đốt Và Đèn Huỳnh Quang, So Sánh Đèn Sợi Đốt Và Đèn Huỳnh Quang

Reply

Đáp án:

B

Giải thích quá trình giải:

Gọi CTPT của Y là $C_xH_yO_z$

$n_O_2 = dfrac432 = 0,125mol$

Bảo toàn khối lượng: $m_Y + m_O_2 = m_CO_2 + m_H_2O$

$ Rightarrow 44.n_CO_2 + 18.n_H_2O = 3,95 + 4 = 7,95$

mà $n_CO_2:n_H_2O = 2:1$

$ Rightarrow n_CO_2 = 0,15mol;n_H_2O = 0,075mol$

$ Rightarrow n_C(Y) = 0,15mol;n_H(Y) = 0,15mol$

Bảo toàn nguyên tố $O$: $n_O(Y) + 2n_O_2 = 2n_CO_2 + n_H_2O$

$ Rightarrow n_O(Y) = 2.0,15 + 0,075 – 0,125.2 = 0,125mol$

$ Rightarrow x:y:z = n_C:n_H:n_O = 0,15:0,15:0,125 = 6:6:5$

⇒ CTPT của Y là $C_6H_6O_5$

Y phản bội ứng cùng với $NaOH$ theo tỉ trọng mol tương xứng 1 : 2 ⇒ Y là este 2 chức, bao gồm gốc ancol chế tạo ra thành từ etylen glicol

⇒ CTCT của Y là $HOOC – C equiv C – COOC_2H_4OH$

⇒ X là $HOOC – C equiv C – COOH$

⇒ A đúng vì chưng 2 + 6 = 8

C đúng vì không tồn tại nhóm $ – CHO$

D đúng vì chưng Y có 1 liên kết 3 $C equiv C$ trong mạch $C$

B sai bởi vì X chỉ có link 3 $C equiv C$ , link này không có đồng phân hình học