Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 30s là 15c

  -  

Dòng điện không đổi khi đi sang một dây dẫn. Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 30s là 15C. Số electron chuyển hẳn sang tiết diện trực tiếp của dây dẫn trong thời gian một giây là:

A. 8.10-20

B. 2,4.10-19

C. 9,375.1019

D. 3,125.1018


*

Chọn D.

Bạn đang xem: điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 30s là 15c

Số electron chuyển qua tiết diện trực tiếp của dây dẫn trong thời hạn một giây là:

Ne=1530.1,6.10-19=3,125.1018Dòng điện không thay đổi đi sang một dây dẫn. Điện lượng chuyển sang tiết diện thẳng của dây dẫn trong 30 s là 15 C. Số êlectron chuyển sang tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian một giây là A. 8.10-20 B. 2,4.10-19C. 9,375.10...

Dòng điện không đổi đi qua 1 dây dẫn. Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 30 s là 15 C. Số êlectron chuyển sang tiết diện trực tiếp của dây dẫn trong thời gian một giây là 

A. 8.10-20 

B. 2,4.10-19

C. 9,375.1019

D. 3,125.1018


Dòng điện không đổi đi sang một dây dẫn. Điện lượng chuyển hẳn qua tiết diện trực tiếp của dây dẫn trong 30 s là 15 C. Số êlectron chuyển sang tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian một giây là A. 8.10-20B. 2,4.10-19C. 9,375.1019...

Dòng điện không đổi đi qua một dây dẫn. Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 30 s là 15 C. Số êlectron chuyển hẳn qua tiết diện trực tiếp của dây dẫn trong thời gian một giây là

A. 8.10-20

B. 2,4.10-19

C. 9,375.1019

D. 3,125.1018


Một loại điện không đổi trong thời gian 10 s gồm một điện lượng 1,6 C chạy qua. Số electron chuyển sang tiết diện trực tiếp của dây dẫn trong thời hạn 1 s là A.10-18 electron. B. 10-20 electron. C. 1018 electron. D. 10...

Một loại điện không thay đổi trong thời hạn 10 s gồm một năng lượng điện lượng 1,6 C chạy qua. Số electron chuyển hẳn sang tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời hạn 1 s là

A.10-18 electron.

B. 10-20 electron.

C. 1018 electron.

D. 1020 electron.


Trong khoảng thời hạn 16 s tất cả bao nhiêu electron dịch chuyển hẳn qua tiết diện thẳng của dây dẫn sắt kẽm kim loại có cường độ dòng điện 4 A? Biết điện tích nguyên tố là e = 1,6.10-19C. A. Ne = 2,5.1019 (electron). B. Ne = 1020(electron). C. Ne = 4....

Trong khoảng thời gian 16 s bao gồm bao nhiêu electron dịch chuyển hẳn qua tiết diện trực tiếp của dây dẫn kim loại có cường độ dòng điện 4 A? Biết điện tích nguyên tố là e = 1,6.10-19C.

A. ne = 2,5.1019 (electron).

Xem thêm: Những Thói Xấu Ban Đầu Là Người Khách Qua Đường, Just A Moment

B. ne = 1020(electron).

C. ne = 4.1020 (electron).

D. ne = 1,6.1020 (electron).


Tính số electron đi qua tiết diện trực tiếp của một dây dẫn kim loại trong một giây nếu tất cả điện lượng 15C dịch chuyển hẳn sang tiết diện kia trong 30 giây. A. 5.106hạt B. 23.1016hạt C. 85.1010 hạt D. ...

Tính số electron đi qua tiết diện trực tiếp của một dây dẫn kim loại trong một giây nếu có điện lượng 15C dịch chuyển sang tiết diện kia trong 30 giây.

A. 5.106hạt

B. 23.1016hạt

C. 85.1010 hạt

D. 3,1.1018 hạt


Trong dây dẫn sắt kẽm kim loại có một chiếc điện không thay đổi chaỵ qua gồm cường độ là 1,6mA, biết điện tích của electron bao gồm độ lớn1,6.10-19C. Trong 1 phút số lượng electron chuyển sang một huyết diện thẳng là: A. 6.1017electron B. 6.1019electron C. 6.10...

Trong dây dẫn sắt kẽm kim loại có một dòng điện không thay đổi chaỵ qua gồm cường độ là 1,6mA, biết năng lượng điện của electron bao gồm độ lớn1,6.10-19C. Trong 1 phút số lượng electron chuyển qua một huyết diện thẳng là:

A. 6.1017electron

B. 6.1019electron

C. 6.1020electron

D. 6.1018electron


Trên dây dẫn sắt kẽm kim loại có một loại điện không thay đổi chạy qua tất cả cường độ là 1,6 mA, biết năng lượng điện của electron có độ lớn1,6.10-19C. Trong một phút số lượng electron chuyển qua một huyết diện thẳng là A.6.1020electron. B. 6.1019 electron. C. ...

Trên dây dẫn sắt kẽm kim loại có một chiếc điện không đổi chạy qua bao gồm cường độ là 1,6 mA, biết điện tích của electron có độ lớn1,6.10-19C. Trong 1 phút số lượng electron chuyển hẳn sang một máu diện thẳng là

A. 6.1020electron.

B. 6.1019 electron.

C. 6.1018 electron.

D. 6.1017 electron


Dòng năng lượng điện không thay đổi chạy qua tiết diện của dây dẫn bao gồm cường độ 1,5 A. Vào khoảng thời gian 3 s, điện lượng dịch chuyển hẳn qua tiết diện trực tiếp của dây là

A. 4,5 C

B. 0,5 C

C. 2 C

D. 4 C


Dòng điện chạy sang 1 dây dẫn kim loại có cường độ là một A. Tính số electron dịch chuyển sang tiết diện trực tiếp của dây dẫn vào khoảng thời gian 1 s. A. 6,75.1019. B. 6,25.1019. C. 6,25.1018. D. 6,75.1018...

Xem thêm: Show Don'T Tell: How To Show Not Tell In Writing With Examples


Dòng năng lượng điện chạy qua 1 dây dẫn kim loại có cường độ là một trong những A. Tính số electron dịch chuyển sang tiết diện trực tiếp của dây dẫn vào khoảng thời hạn 1 s.