Cho hình chóp sabcd có đáy abc là tam giác vuông tại a

  -  

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hình chóp S.ABC đáy ABC là tam giác vuông tại A, AB=a,AC=a3. Tam giác SBC đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích khối chóp S.ABC

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, AB = a, cạnh bên SC = 3a và SC vuông góc với mặt phẳng đáy. Thể tích khối chóp S.ABC bằng:

Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với đáy. Tam giác ABC vuông cân tại B, biết SA=AC=2a. Thể tích khối chóp S.ABC là:

Đáy của hình chóp S.ABCD là một hình vuông cạnh a. Cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và có dộ dài là a. Thể tích khối tứ diện S.BCD bằng:

Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy là tứ giác đều cạnh a, biết rằng BD"=a6. Thể tích của khối lăng trụ?

Cho hình lập phương ABCD.A"B"C"D" có diện tích mặt chéo ACC’A’ bằng 22a2. Thể tích của khối lập phương ABCD.A’B’C’D’ bằng:

Cho khối chóp S.ABCD có thể tích bằng 4a3, đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M là trung điểm cạnh SD. Biết diện tích tam giác SAB bằng a2. Tính khoảng cách từ M tới mặt phẳng (SAB)

Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh AB = a, góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng (ABC) bằng 45°. Thể tích khối chóp S.ABCD là:

Cho đa diện ABCDEF có AD, BE, CF đôi một song song. AD⊥ABC,AD+BE+CF=5, diện tích ta giác ABC bằng 10. Thể tích đa diện ABCDEF bằng:
Bạn đang xem: Cho hình chóp sabcd có đáy abc là tam giác vuông tại a


Cho khối chóp S.ABC có các góc phẳng ở đỉnh S bằng 60°, SA=1,SB=2,SC=3. Thể tích của khối chóp S.ABC bằng:

Lăng trụ đứng tứ giác có đáy là hình thoi mà các đường chéo là 6cm và 8cm, biết rằng chu vi đáy bằng 2 lần chiều cao lăng trụ. Tính thể tích khối lăng trụ


Cho hình chóp S.ABC có SA⊥SB,SB⊥SC,SA⊥SC; SA=2a,SB=b,SC=c. Thể tích khối chóp là:

Mệnh đề nào dưới đây sai?

Cho tứ diện ABCD có thể tích bằng 18. Gọi A1là trọng tâm của tam giác BCD; (P) là mặt phẳng qua A sao cho góc giữa (P) và mặt phẳng (BCD) bằng 60°. Các đường thẳng qua B, C, D song song với AA1cắt (P) lần lượt tại B1,C1,D1. Thể tích khối tứ diệnA1B1C1D1 bằng?

Page 2

Ta có:SABC=12AB2=12a2⇒VS.ABC=13SC.SABC=13.3a.12a2=12a3Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại A, SA vuông góc với đáy. Biết SA=BC=a, thể tích khối chóp S.ABC bằng:

Cho hình chóp S.ABC đáy ABC là tam giác vuông tại A, AB=a,AC=a3. Tam giác SBC đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích khối chóp S.ABC

Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với đáy. Tam giác ABC vuông cân tại B, biết SA=AC=2a. Thể tích khối chóp S.ABC là:

Đáy của hình chóp S.ABCD là một hình vuông cạnh a. Cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và có dộ dài là a. Thể tích khối tứ diện S.BCD bằng:

Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy là tứ giác đều cạnh a, biết rằng BD"=a6. Thể tích của khối lăng trụ?

Cho hình lập phương ABCD.A"B"C"D" có diện tích mặt chéo ACC’A’ bằng 22a2. Thể tích của khối lập phương ABCD.A’B’C’D’ bằng:

Cho khối chóp S.ABCD có thể tích bằng 4a3, đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M là trung điểm cạnh SD. Biết diện tích tam giác SAB bằng a2. Tính khoảng cách từ M tới mặt phẳng (SAB)


Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh AB = a, góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng (ABC) bằng 45°. Thể tích khối chóp S.ABCD là:

Cho đa diện ABCDEF có AD, BE, CF đôi một song song. AD⊥ABC,AD+BE+CF=5, diện tích ta giác ABC bằng 10. Thể tích đa diện ABCDEF bằng:Cho khối chóp S.ABC có các góc phẳng ở đỉnh S bằng 60°, SA=1,SB=2,SC=3. Thể tích của khối chóp S.ABC bằng:

Lăng trụ đứng tứ giác có đáy là hình thoi mà các đường chéo là 6cm và 8cm, biết rằng chu vi đáy bằng 2 lần chiều cao lăng trụ. Tính thể tích khối lăng trụ

Cho hình chóp S.ABC có SA⊥SB,SB⊥SC,SA⊥SC; SA=2a,SB=b,SC=c. Thể tích khối chóp là:

Mệnh đề nào dưới đây sai?

Cho tứ diện ABCD có thể tích bằng 18. Gọi A1là trọng tâm của tam giác BCD; (P) là mặt phẳng qua A sao cho góc giữa (P) và mặt phẳng (BCD) bằng 60°. Các đường thẳng qua B, C, D song song với AA1cắt (P) lần lượt tại B1,C1,D1. Thể tích khối tứ diệnA1B1C1D1 bằng?

Page 3
Xem thêm: Tìm Ước Chung Lớn Nhất Pascal, Ước Chung Lớn Nhất Của 2 Số (Bt Pascal)

*

*

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại A, SA vuông góc với đáy. Biết SA=BC=a, thể tích khối chóp S.ABC bằng:

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, AB = a, cạnh bên SC = 3a và SC vuông góc với mặt phẳng đáy. Thể tích khối chóp S.ABC bằng:

Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với đáy. Tam giác ABC vuông cân tại B, biết SA=AC=2a. Thể tích khối chóp S.ABC là:


Đáy của hình chóp S.ABCD là một hình vuông cạnh a. Cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và có dộ dài là a. Thể tích khối tứ diện S.BCD bằng:

Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy là tứ giác đều cạnh a, biết rằng BD"=a6. Thể tích của khối lăng trụ?

Cho hình lập phương ABCD.A"B"C"D" có diện tích mặt chéo ACC’A’ bằng 22a2. Thể tích của khối lập phương ABCD.A’B’C’D’ bằng:

Cho khối chóp S.ABCD có thể tích bằng 4a3, đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M là trung điểm cạnh SD. Biết diện tích tam giác SAB bằng a2. Tính khoảng cách từ M tới mặt phẳng (SAB)

Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh AB = a, góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng (ABC) bằng 45°. Thể tích khối chóp S.ABCD là:

Cho đa diện ABCDEF có AD, BE, CF đôi một song song. AD⊥ABC,AD+BE+CF=5, diện tích ta giác ABC bằng 10. Thể tích đa diện ABCDEF bằng:Cho khối chóp S.ABC có các góc phẳng ở đỉnh S bằng 60°, SA=1,SB=2,SC=3. Thể tích của khối chóp S.ABC bằng:

Lăng trụ đứng tứ giác có đáy là hình thoi mà các đường chéo là 6cm và 8cm, biết rằng chu vi đáy bằng 2 lần chiều cao lăng trụ. Tính thể tích khối lăng trụ

Cho hình chóp S.ABC có SA⊥SB,SB⊥SC,SA⊥SC; SA=2a,SB=b,SC=c. Thể tích khối chóp là:

Mệnh đề nào dưới đây sai?

Cho tứ diện ABCD có thể tích bằng 18. Gọi A1là trọng tâm của tam giác BCD; (P) là mặt phẳng qua A sao cho góc giữa (P) và mặt phẳng (BCD) bằng 60°. Các đường thẳng qua B, C, D song song với AA1cắt (P) lần lượt tại B1,C1,D1. Thể tích khối tứ diệnA1B1C1D1 bằng?
Xem thêm: Show Don'T Tell: How To Show Not Tell In Writing With Examples

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cho hình chóp sabc có đáy ABC là tam giác vuông tại A